Filter
Price
-
Categories
მსუბუქი დატვირთვის სამაღაზიო და სასაწყობე თაროები
₾281,65

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x60

₾281,65


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾262,79

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x50

₾262,79


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾231,61

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x35

₾231,61


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾265,53

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x60

₾265,53


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾248,85

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x50

₾248,85


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾229,28

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x40

₾229,28


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
საშუალო დატვირთვის სასაწყობე თაროები
₾241,04

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x40

₾241,04


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
₾220,94

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x35

₾220,94


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე150 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე0,8 მმ.
გარანტია1 წელი
მაღალი დატვირთვის სასაწყობე თაროები
₾240,58

სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x35

₾240,58


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე250 კგ.
თაროების რაოდენობა4 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
საპალეტო თაროები
₾00,00

საპალეტო თაროები

₾00,00


მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი,

დატვირთვა თითო თაროზე1000 კგ.
თაროების რაოდენობა3 ცალი
ლითონის სისქე1 მმ.
გარანტია1 წელი
მსუბუქი დატვირთვის სამაღაზიო და სასაწყობე თაროები
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x60 ₾281,65 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾281,65
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x50 ₾262,79 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾262,79
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x35 ₾231,61 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾231,61
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x60 ₾265,53 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾265,53
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x50 ₾248,85 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾248,85
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x40 ₾229,28 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾229,28
საშუალო დატვირთვის სასაწყობე თაროები
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x60x40 ₾241,04 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾241,04
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x35 ₾220,94 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 150 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 0,8 მმ. გარანტია 1 წელი
₾220,94
მაღალი დატვირთვის სასაწყობე თაროები
სასაწყობე თაროები მოთუთიებული 200x45x35 ₾240,58 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 250 კგ. თაროების რაოდენობა 4 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾240,58
საპალეტო თაროები
საპალეტო თაროები ₾00,00 მარტივად ასაწყობ-დასაშლელი, დატვირთვა თითო თაროზე 1000 კგ. თაროების რაოდენობა 3 ცალი ლითონის სისქე 1 მმ. გარანტია 1 წელი
₾00,00